ساخت تفنگ آبپاش با بطری

ساخت گوی اکلیلی با شیشه مربا

ساخت تابلو قلب با شانه تخم مرغ